Telepengedélyezés

Ügyfélfogadás helye : 2458 Kulcs Kossuth L. u. 83. 1 emelet 2 szoba

Ügyintéző: Mészáros-Godó Anita igazgatási el?adó

telefon: 25/440-400-5 mellék

telefon: 06-70-639 0135

email: igazgatas@kulcs.eu

Ügyfélfogadási rend :

Hétfő:

8,00–12,00

Kedd:

szünetel

Szerda:

8,00–12,00; – 12,30–17,00

Csütörtök:

szünetel

Péntek:

8,00–12,00

A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul. A jogszabály meghatározza a telepengedély-köteles és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket. Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető, telepengedély-köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában.

Bejelentéshez kötött – az egyébként telepengedély köteles- tevékenység akkor, ha a telephelyi ingatlan – külön jogszabály szerint meghatározott- ipari területen helyezkedik el, illetve akkor is, ha 6 hónapon belül ugyanazon rendeltetésre jogerős használatbavételi engedélyt adtak ki.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról
 • Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt
 • A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, társtulajdonos, haszonélvező hozzájárulása)
 • Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló csekkszelvényt
 • Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást

Telepengedély-köteles tevékenység esetében a fentieken túl:

 • A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
 • Környezetvédelmi tervfejezetet
 • Amennyiben rendelkezésre áll, a telepre vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi, vagy végleges fennmaradási engedélyt
 • Érvényes korábbi telepengedélyt

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

Bejelentéshez kötött tevékenység esetében

Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A fenti bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően az ügyintéző a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi.

A nyilvántartásba vételről kézbesítés útján értesül a (az):

 • Kérelmező
 • Szakhatóságok
 • a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség
 • Rendőrkapitányság

A szakhatóságok a jogszabályban meghatározott esetekben a telepen ellenőrzést folytathatnak le, melynek eredményér?l tájékoztatják hivatalunkat.

 Telepengedély-köteles tevékenység esetében

Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 8 napon belül

Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

A telep és a telekhatár szomszédos ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.

Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

 Az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, melyről értesíti az alábbi szakhatóságokat:

 •  Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete (2400 Dunaújváros Városháza tér 1. .)
 • Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget
 • Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság
 •  Jogszabályban meghatározott esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Dunaújvárosi Kirendeltsége
 • Jogszabályban meghatározott esetekben a Fejér Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága
 • Ha a telep termőfölddel közvetlenül szomszédos földrészleten áll a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága
 • Ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan m?emléki védelem alatt áll a Fejér Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája

A helyszíni szemléről a szakhatóságok mellett értesítést kap:

 • a kérelmező és
 • a telep és a teleppel közvetlenül szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok tulajdonosai, ingatlan nyilvántartás szerinti használói.

A helyszíni szemléről szóló értesítés legalább a kitűzött időpont előtt 15 nappal kerül kiküldésre.

A szakhatóságok megállapításaikat jegyzőkönyvbe mondhatják. Hiánypótlás esetén – határidő kitűzése mellett – mind a kérelmezőt, mind az engedélyt kiadó hatóságot értesítik.

Az ügyintéző a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi.

Az engedélyt vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot az ügyintéző közli:

 • a kérelmezővel,
 • a telep és a közvetlenül szomszédos – a teleppel közös határvonalú, telekhatárú – ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal,
 • az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal,
 • a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőséggel,
 • Dunaújvárosi Rendőrkapitánysággal
 • A telep fekvése szerint illetékes jegyzővel

JOGUTÓDLÁS/ÜZEMELTETŐVÁLTÁS

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás esetén – amennyiben a tevékenység nem változik – a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

 A kérelemhez mellékelni kell:

 • A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájárulás)
 • Közös tulajdon esetén a tulajdonostárs, haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
 • Nyilatkozatot üzemeltető váltásról, jogutódlásról
 • Vállalkozói igazolványt vagy gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést  és aláírási címpéldányt
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi, valamint a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg, a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

EGYÉB

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban be kell jelenteni.

A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.

Vonatkozó jogszabályok

– 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról

– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

– a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelölésér?l szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet

– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

– 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás:

Nyilvántartás Kulcs község területén nyilvántartásba vett telepengedélyek és bejelentés köteles tevékenységek

Letölthető nyomtatványok: